Alapvető célkitűzéseink

A Szövetség a párt közös programja alapján fejti ki tevékenységét. Ezt az elődpártok eddigi programdokumentumaiból kiindulva (pl. Polgári Vízió 2016, A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei 2014, A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei 2012) alkotja meg.
 
 1. Identitáspolitika. A szlovákiai magyar közösség a magyar kulturális és etnikai nemzet szerves részét képezi. Nyelvileg a magyar kultúrkörbe tartozik. Legfőbb közösségi célunk a magyar nyelvi, kulturális és nemzeti identitás megtartása és fejlesztése egyéni és közösségi szinten, kibővítve a többi nemzeti kisebbség képviseletével, illetve az ehhez szükséges jogi keretek és intézményrendszer megteremtése a legjobb európai példák szerint. Az állampolgárság terén elkerülhetetlen a 2010 előtti állapotok visszaállítása. Célunk a tényleges jogegyenlőség elérése az élet minden területén. Az összes reform esetében figyelembe kell venni a kisebbségek érdekeit.
 2. Régiófejlesztés. Alapvető célunk a hátrányos helyzetű déli és keleti régiók felzárkóztatása, a regionális különbségek csökkentése, fokozatos felszámolása. Szükség van a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére a regionális fejlesztést célzó támogatási rendszerekben. A régióink fejlődéséhez szükséges uniós forrásokat hátrányos megkülönböztetés nélkül, hatékonyan kell felhasználni.
 3. Közlekedésügy. Célunk a közlekedési infrastruktúra alapos fejlesztése a déli és a keleti járásokban: gyorsforgalmi utak, közutak, déli vasúti fővonalak modernizációja, kerékpárutak építése, felkészülés az elektromos mobilitásra. Az alacsonyabb rendű utak felújítására központi állami forrásokat kell biztosítani.
 4. Környezetvédelem. Régióink környezeti örökségének és ivóvízkészletének megóvása mellett célunk az innovatív környezetvédő megoldások biztosítása, melyeknek hozzáadott értékként gazdaságfejlesztő hatásuk is lehet. Támogatjuk az észszerű környezetvédelmi célok kitűzését, a jövőbe mutató, innovatív, kreatív és környezetbarát gazdaság megalapozását és fejlesztését. Szükséges a vízgazdálkodás megoldása – ivóvízkészleteink megóvása, vízvezetékrendszer és szennyvízhálózat kialakítása.
 5. Egészségügy. Célunk az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a déli és keleti járásokban úgy, hogy régióinkban súlyponti és specializált intézmények maradjanak és épüljenek. Meg kell valósítani a körzeti, a gyermek- és a fogorvosi ellátórendszer reformját, hogy járásaink ne maradjanak orvosok nélkül. Támogatni kívánjuk a megelőző és szűrőprogramokat. Az egészségügyi dolgozók fizetésének egyszeri, nagy mértékű emelését javasoljuk.
 6. Jogállamiság, igazságügy. Célunk a törvényesség, a jogbiztonság és a hatékony jogvédelem biztosítása. Fel kell lépnünk a korrupció ellen, biztosítanunk kell a bíróságok és a bűnüldöző szervek függetlenségét és pártatlanságát. Az igazságszolgáltatás reformja keretén belül figyelembe kell venni a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogait és érdekeit. Tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogok és szabadságok sérthetetlenségét és elidegeníthetetlenségét.
 7. Közigazgatás. Szorgalmazzuk Szlovákia közigazgatási felosztásának átalakítását a természetes gazdasági, földrajzi és történelmi régiók figyelembevételével. A nemzeti közösségek helyzetének és jogainak kielégítő kezelése, megmaradása és fejlődése érdekében követeljük az Európai Unió országaiban alkalmazott legjobb megoldások bevezetését, beleértve a participatív rendszerek és az önkormányzatiság megerősítését a területi önkormányzatokon és az állami szerveken belül.
 8. Oktatás. Tartalmi oktatási reformot helyezünk kilátásba, mert fontosnak tartjuk az utánunk jövő nemzedékek korszerű, hatékony oktatását és nevelését. Célunk, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő iskolarendszer gyakorlati kompetenciákkal készítse fel a diákokat az életre úgy, hogy demokratikusan gondolkodó és cselekvő embereket segítsen formálni belőlük, akik mások identitását tiszteletben tartva tudatosan ápolják kultúrájukat és identitásukat. Célunk a nemzetiségi oktatás önkormányzatiságának bevezetése, háttérintézmények kiépítése s ezek finanszírozásának megerősítése.
 9. Kultúra. A kulturális sokszínűség, a művészet szabadsága és a szólásszabadság a nyitott, demokratikus és kreatív társadalom biztosítéka. Célunk a nemzeti kisebbségek közművelődésének törvénybe iktatása és az államilag támogatott országos intézményi keretrendszer megteremtése. Biztosítjuk a hivatásos nemzetiségi színházak és zenei intézmények zavartalan működéséhez szükséges jogi és anyagi hátteret. Célunk a nemzetiségi kulturális önkormányzatiság és intézményi hálózat bővítése s az állami források emelése.
 10. Mezőgazdaság. Célunk az önellátás növelése, a munkaerő-megtartás, a vidékfejlesztés és a minél nagyobb számú hozzáadott értékkel bíró vállalkozások támogatása. Célunk a déli és keleti járások mezőgazdasági körülményei szempontjából kedvező agrárdotációs politika kialakítása.
 11. Gazdaság. A befektetésösztönzés terén a külföldi nagybefektetők helyett célunk a hazai kis- és középvállalkozók, vállalkozások hangsúlyosabb támogatása, a járulékterhek csökkentése, a régiók gazdasági szerkezetének kedvező adópolitika.
 12. Szociális ügyek. Alapvető célunk a születések számának növelése a családtámogatás közvetlen és közvetett formáin keresztül. Célunk a munkavállalók kiemelt érdekvédelme, a nyugdíjak értékállóságának biztosítása, a szociális ellátórendszer bővítése.
   
 13. Történelmi sérelmek. Szorgalmazzuk a második világháború utáni időszakból származó kollektív bűnösség elvének eltörlését, és ragaszkodunk a háború utáni represszív intézkedések negatív következményeinek közös megegyezésen alapuló enyhítéséhez, s az ehhez szükséges elégtételhez. A történelmi sérelmek lezárását elengedhetetlennek tartjuk, és kijelentjük, hogy ez csakis az érintett felek közös megállapodásával érhető el.